🏠Өөрийн сервэр дээр service асаах

Прожект: https://github.com/teo-mn/Verify4js-microservice Node JS прожект асаах:

export NODE_URL=https://node.teo.mn && node index.js

Docker-оор асаах:

# image татах
docker pull corexchain/verify4js-microservice
# image ажиллуулах
docker run -it -p 3000:3000 -e NODE_URL=https://node.teo.mn {{CONTAINER_ID}}

Ашиглахдаа:

curl --location --request POST 'localhost:3000/upload' --form 'file=@"/home/user/Documents/test.pdf"'

Үр дүн

Дараах хэлбэртэй байна.

interface VerifyResultInterface { 
 state: 'REVOKED' | 'EXPIRED' | 'ISSUED' | 'APPROVE_PENDING' | 'INVALID',
 metadata: MetaDataInterface, 
 cert: {}, 
 issuer: {isActive?: boolean}, 
 isTestnet: boolean, 
 isUniversity?: boolean 
}

state нь

 • ISSUED бол баталгаажсан файл.

 • REVOKED бол хүчингүй болгосон файл

 • EXPIRED бол хугацаа нь дууссан файл,

 • APPROVE_PENDING бол их сургуулийн диплом БЕГ баталгаажуулахыг хүлээж буй

 • INVALID бол баталгаажаагүй файл.

metadata нь

файлд нэмэлтээр бичсэн утгууд.

cert нь

блокчэйн дээр бичигдсэн мэдээлэл.

issuer нь

баталгаажуулагчийн мэдээлэл.

isTestnet нь

тест сүлжээнд баталгаажуулсан бол true байна.

isUniversity нь

их сургуулийн диплом үед true байна.