✍️Блокчэйнд цахим баримт оруулах

Баримт бичгийг блокчэйнд оруулахдаа бид ухаалаг гэрээ ашиглан хаш утгыг хадгалдаг. Техник талаасаа та баримт бичиг оруулахдаа энэ ухаалаг гэрээний addCertification функцийг, баримт бичгийг хүчингүй болгохдоо revoke функцийг тус тус дуудахад болох юм. Блокчэйнтэй харьцах, гүйлгээ хийх хөгжүүлэлтийн ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор дараах боломжуудыг санал болгож байна. Үүнд:

  • Notly.mn веб сайтын админ эрхээр нотлох боломжтой цахим баримт үүсгэх;

  • REST Api ашиглан байгууллагын дотоодын системээс нотлох боломжтой цахим баримт үүсгэх;

  • Бидний хөгжүүлсэн санг (library) ашиглан байгууллагын дотоодын системээс нотлох боломжтой цахим баримт үүсгэх.

Дээрх сонголтуудаас алийг нь сонгох талаар эргэлзэж байгаа бол дараах хүснэгт туслана гэж найдаж байна.

СервисНөхцөл

Танай байгууллага нэмэлт хөгжүүлэлт хийхийг хүсэхгүй, боломжгүй байгаа бол зохимжтой.

Олон тооны баримт бичгийг автоматаар оруулах эсвэл оруулсан баримт бичгүүдийг байгууллагын дотоодын системээр дамжуулж татаж авах зэрэг хэрэгцээтэй бол зохимжтой.

Цахим болгох гэж буй баримт бичиг нууцлал өндөртэй буюу гуравдагч байгууллагын системээр дамжуулахыг хүсэхгүй байх үед нэмэлт хөгжүүлэлт хийн ашиглахад зохимжтой.

Last updated