Python

Verify4py

Эх код: https://github.com/teo-mn/verify4py

Verify4py нь сертификат, диплом, дансны хуулга зэрэг бичиг баримтыг блокчэйн дээр баталгаажуулж өгөх https://github.com/corex-mn/certify-sc ухаалаг гэрээтэй харьцдаг python хэлний сан юм.

 • Тестнэт -тэй холбогдох нөүд: https://node-testnet.teo.mn

 • Тестнэт дээрх ухаалаг гэрээний хаяг: 0xcc546a88db1af7d250a2f20dee42ec436f99e075

 • Тестнэт chainId: 3305

 • Майннэт -тэй холбогдох нөүд: https://node.teo.mn

 • Майннэт дээрх ухаалаг гэрээний хаяг: 0x5d305D8423c0f07bEaf15ba6a5264e0c88fC41B4

 • Майннэт chainId: 1104

Суулгах заавар

pip install verify4py

Функцүүд

Issue_pdf

PDF файлын хаш утгыг тооцож ухаалаг гэрээнд бичээд, гүйлгээний мэдээлэл болон нэмэлт мэдээллүүдийг файлын мэтадата дээр нэмэн шинэ файлд хадгална.

Байгуулагчийн параметр:

Issue_pdf функцийн параметр:

Жишээ

from verify4py.PdfIssuer import PdfIssuer

issuer = PdfIssuer(certify_contract_address,
         corexchain_node_url,
         issuer_address,
         issuer_name,
         chain_id=3305)

try:
  txid, error = issuer.issue_pdf(
      id,
      source_file_path,
      destination_file_path,
      expire_date,
      desc,
      additional_info,
      private_key,
      key_store,
      passphrase) 
  if error is not None:
    print("Error: {}", error)
  else
    print("Success: {}", txid)
except Exception as e:
  print("Error: {}", e)

Verify_pdf

Блочкэйн дээр хадгалагдсан PDF файлийг шалгах.

Байгуулагчийн параметр:

verify_pdf функцийн параметр:

Жишээ

from verify4py.PdfIssuer import PdfIssuer

issuer = PdfIssuer(certify_contract_address,
         corexchain_node_url,
         chain_id=3305)

try:
  result = issuer.verify_pdf(file_path) 
  print("Result: {}", result)
except Exception as e:
  print("Error: {}", e)

Revoke

Нэгэнт ухаалаг гэрээнд баталгаажсан PDF файлыг буцаан хүчингүй болгох функц

Байгуулагчийн параметр:

revoke функцийн параметр:

Жишээ

from verify4py.PdfIssuer import PdfIssuer

issuer = PdfIssuer(certify_contract_address,
         corexchain_node_url,
         issuer_address,
         issuer_name,
         chain_id=3305)
try:
  txid, error = issuer.revoke_pdf(file_path,
               revoker_name,
               key_store,
               passphrase)
  print("Txid: {}", txid)
except Exception as e:
  print("Error: {}", e)