Javascript

Verify4js-issuer

Эх код: https://github.com/teo-mn/verify4js-issuer

Verify4js-issuer нь сертификат, диплом, дансны хуулга зэрэг бичиг баримтыг блокчэйн дээр баталгаажуулж өгөх https://github.com/corex-mn/certify-sc ухаалаг гэрээтэй харьцдаг javascript хэлний сан юм.

 • Тестнэт -тэй холбогдох нөүд: https://node-testnet.teo.mn

 • Тестнэт дээрх ухаалаг гэрээний хаяг: 0xcc546a88db1af7d250a2f20dee42ec436f99e075

 • Тестнэт chainId: 3305

 • Майннэт -тэй холбогдох нөүд: https://node.teo.mn

 • Майннэт дээрх ухаалаг гэрээний хаяг: 0x5d305D8423c0f07bEaf15ba6a5264e0c88fC41B4

 • Майннэт chainId: 1104

Суулгах заавар

npm install verify4js-issuer
yarn add verify4js-issuer

Функцүүд

issuePdf

PDF файлын хаш утгыг тооцож ухаалаг гэрээнд бичээд, гүйлгээний мэдээлэл болон нэмэлт мэдээллүүдийг файлын мэтадата дээр нэмэн шинэ файлд хадгална.

Байгуулагчийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

smartContractAddress

Ухаалаг гэрээний хаяг

тийм

nodeHost

Гүйлгээ хийх блокчэйний нөүдний хаяг

тийм

issuerAddress

Баталгаажуулагчийн хаяг

тийм

issuerName

Баталгаажуулагчийн нэр

тийм

chainId

Баталгаажуулагчийн нэр

үгүй

hashType

Хашийн төрөл

үгүй

issuePdf функцийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

id

Файлын ID

тийм

sourceFilePath

PDF эх файлын зам

тийм

destinationFilePath

Мэтадата бичсэн PDF-ийг хадгалах зам

тийм

expireDate

Дуусах хугацаа

үгүй

desc

Тайлбар, нэмэлт мэдээлэл

үгүй

additionalInfo

Мэтадата дээр орох нэмэлт мэдээлэл

үгүй

privateKey

Баталгаажуулагчийн хувийн түлхүүр

үгүй /key_store, passphrase өгөөгүй бол заавал/

keyStore

Хувийн түлхүүрийн keystore файл

үгүй /private_key өгөөгүй бол заавал/

passphrase

Хувийн түлхүүрийн passphrase файл

үгүй /private_key өгөөгүй бол заавал/

Жишээ

import {PdfIssuer} from "verify4js-issuer";

const issuer = new PdfIssuer(
  '0xCc546a88Db1aF7d250a2F20Dee42eC436F99e075', 
  'https://node-testnet.teo.mn',
  '0x89995e30DAB8E3F9113e216EEB2f44f6B8eb5730',
  'test', 3305);

issuer.issuePdf('test',
  '/home/user/sample.pdf',
  '/home/user/sample_res.pdf',
  0, 
  'test', '',
  'private_key'
).then(console.log).catch(e => {
    console.error(e.message);
})

RevokePDF

Нэгэнт ухаалаг гэрээнд баталгаажсан PDF файлыг буцаан хүчингүй болгох функц

Байгуулагчийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

smartContractAddress

Ухаалаг гэрээний хаяг

тийм

nodeHost

Гүйлгээ хийх блокчэйний нөүдний хаяг

тийм

issuerAddress

Баталгаажуулагчийн хаяг

тийм

issuerName

Баталгаажуулагчийн нэр

тийм

chainId

Баталгаажуулагчийн нэр

үгүй

hashType

Хашийн төрөл

үгүй

revokePdf функцийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

filePath

Мэтадата бичигдсэн PDF файлын зам

тийм

revokerName

Хүчингүй болгож буй хүний нэр

тийм

privateKey

Баталгаажуулагчийн хувийн түлхүүр

үгүй /key_store, passphrase өгөөгүй бол заавал/

keyStore

Хувийн түлхүүрийн key_store файл

үгүй /private_key өгөөгүй бол заавал/

passphrase

Хувийн түлхүүрийн passphrase файл

үгүй /private_key өгөөгүй бол заавал/

Жишээ

import {PdfIssuer} from "verify4js-issuer";

const issuer = new PdfIssuer(
  '0xCc546a88Db1aF7d250a2F20Dee42eC436F99e075',
  'https://node-testnet.teo.mn',
  '0x89995e30DAB8E3F9113e216EEB2f44f6B8eb5730',
  'test', 3305);

issuer.revokePdf(
  '/home/user/sample_res.pdf',
  'test_user',
  'private key'
).then(console.log).catch(e => {
 console.error(e.message);
})