📖Library

Блокчэйнрүү баримт бичиг бичих, хүчингүй болгоход танд гүйлгээний шимтгэл төлөх CRX болон notly ухаалаг гэрээний шимтгэл нэгж хэрэгтэй. Хөгжүүлэлтийн орчинд та faucet.teo.mn сайтаас тест CRX болон нэгж аваарай.

Дотоод системээс блокчэйнд бичихдээ дараах сангуудыг ашиглах боломжтой.

Сангийн мэдээлэл

Жишээ код

PdfIssuer pdfIssuer = new PdfIssuer(
        "smartContractAddress",
        "issuerAddress",
        "issuerName",
        "nodeHost",
        3305
   );
  
try {
  VerifyResult result = pdfIssuer.verifyPdf("filePath");

  System.out.printf("State: %s\n", result.getState());
  System.out.printf("Issuer: %s\n", result.getIssuer());
  System.out.printf("Meta-data: %s\n", result.getMetadata());
  System.out.printf("Cert: %s", result.getCert());

} catch (Exception e) {
  System.out.printf("Error: %s", e);
}