📂Хавтас /graduation/ үүсгэх

Хавтсын үндсэн зорилго нь системд баримт бичгээ эмх цэгцтэй хадгалах эргээд хайхад хялбар болгох юм.

Хавтсыг үүсгэхээс өмнө та certify.mn ий админ эрхээрээ нэвтэрч Тохиргоо -> Бүртгэлийн мэдээлэл цэсийг сонгон хавтас үүсгэх дүрмээ тохируулах ёстой. Дүрэм нь дотроо нэг хавтас ямар ямар талбараас бүрдэх эдгээр талбаруудын сонгож болох утгуудыг оруулах юм.

Дээрх жишээ дээр нэг хавтас үүсгэхдээ он, улирал, салбар сургууль, түвшин, хөтөлбөрийн нэр гэсэн мэдээллүүдийг сонгох ёстой болно гэсэн үг.

Хэрэв байгууллагын дотоод систем дээр хялбараар хайх, эмх цэгцтэй хадгалах ажлыг хийнэ notly.mn дээр тийм байх шаардлагагүй гэж үзэж буй бол та зөвхөн нэг талбар нэг сонголт үүсгээд тэдгээрийг бүх баримт бичиг дээр ашиглаад явж болно.

Нэгэнт хавтас үүсгэх дүрмээ оруулсан бол одоо хавтас үүсгэх боломжтой болсон тул дараах хүсэлтээр шинэ хавтас үүсгэнэ.

Өөрийн байгууллагын хавтас үүсгэх дүрэмд орсон талбаруудын мэдээлэл авах

GET https://certify.mn/service/api/organization/admin/fields

Headers

NameTypeDescription

x-api-key*

String

API Key

{
  "count": 5,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "a99b3fcc-46f2-47f4-84da-13fd70f9d902",
      "values": [
        {
          "id": "5199fa53-0b6c-4b17-bd6a-53f6fd28dbea",
          "code": "",
          "value": "2022-2023",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.356200Z"
        },
        {
          "id": "69bddf52-fcbf-4fa4-b281-053b0b28cffb",
          "code": "",
          "value": "2021-2022",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.364539Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.351849Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.351894Z",
      "field_label": "Он",
      "field_code": "Он",
      "has_code": false,
      "order": 1,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "5cf0aa7e-cf74-4cd4-8117-e2f61089f663",
      "values": [
        {
          "id": "2a6a0e24-0430-4ccd-9863-fbae90ae8ff6",
          "code": "",
          "value": "Намар",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.380968Z"
        },
        {
          "id": "afa3e1ad-9bc8-40d3-b394-fd5b599e1ceb",
          "code": "",
          "value": "Хавар",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.386620Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.375470Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.375526Z",
      "field_label": "Улирал",
      "field_code": "Улирал",
      "has_code": false,
      "order": 2,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "66cddfd8-62b6-4015-946f-833ded0d8121",
      "values": [
        {
          "id": "f376e329-4465-4b6d-b7be-cc98b2f9d4f2",
          "code": "",
          "value": "ХШУИС",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.396766Z"
        },
        {
          "id": "ce4d3e42-2f4e-41f3-a40e-896b64eb2fef",
          "code": "",
          "value": "ХЗС",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.402039Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.393436Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.393481Z",
      "field_label": "Салбар Сургууль",
      "field_code": "Салбар Сургууль",
      "has_code": false,
      "order": 3,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "467d64c8-e34f-47a3-9856-73036538ee71",
      "values": [
        {
          "id": "ea3f37b7-3c48-49d2-a724-f682a6df39ad",
          "code": "",
          "value": "Бакалавр",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.410280Z"
        },
        {
          "id": "5256f9ec-7a5b-4eef-bf37-7cd3c0cdbefc",
          "code": "",
          "value": "Магистр",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.413894Z"
        },
        {
          "id": "08dbda07-325b-4f15-a0c4-95a75537bd39",
          "code": "",
          "value": "Доктор",
          "order": 3,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.419106Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.407259Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.407298Z",
      "field_label": "Түвшин",
      "field_code": "Түвшин",
      "has_code": false,
      "order": 4,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "1b5cd665-911b-4a7f-8c27-74e449532653",
      "values": [
        {
          "id": "10ae71f9-a799-4a7f-9ed0-b4101141f8fe",
          "code": "F.IT231",
          "value": "Мэдээллийн Технологи",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.426020Z"
        },
        {
          "id": "12a94495-ed3e-4611-8305-3d7f33bbda34",
          "code": "F.NS350",
          "value": "Утасгүй Холбоо",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.431454Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.424508Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.424551Z",
      "field_label": "Хөтөлбөрийн Нэр",
      "field_code": "Хөтөлбөрийн Нэр",
      "has_code": true,
      "order": 5,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization

Хавтас үүсгэх

POST https://certify.mn/service/api/v2/certification/graduation

Headers

NameTypeDescription

x-api-key*

String

API Key

Request Body

NameTypeDescription

fields*

Object[]

талбар бүрийн сонгосон утгууд байна. Ингэхдээ дараах форматаар илгээнэ. [{

"field_id": "383208c7-a6a4-4a02-b548-6cf75327c0c4",

"chosen_id": "91d7a9b7-f780-4728-a193-230694ca5f4f"

}] Хэрэв 5 талбар үүсгэсэн бол 5 ширхэг элемэнт илгээнэ.

expire_date

Timestamp

Хэрэв баримт бичгүүд хүчинтэй хугацаатай бол дуусах хугацааг timestamp хэрбэрээр илгээнэ. Энэ хавтас доторх бүх баримт бичиг энэ хугацаанд хүчингүй болно гэдгийг анхаараарай. 0 бол хүчинтэй хугацаагүй гэж үзнэ.

Жишээ оролт:
{
  "fields": [
    {
      "field_id": "b1945d5d-d796-44b3-8082-ebc19cf26ff2",
      "chosen_id": "550d959a-4d40-47a2-b661-2469720cd75a"
    },
    {
      "field_id": "9046af68-21ee-49e2-bcd3-81a417ff8a41",
      "chosen_id": "825a3ffd-e84b-4072-b501-d7129971c163"
    },
    {
      "field_id": "922da795-4005-46b6-90f1-d6913e20e978",
      "chosen_id": "e1bf66e0-c1b8-430b-b9ca-f66d4372df01"
    },
    {
      "field_id": "cadb8523-4bd1-46bc-9d48-cb389e5d7b46",
      "chosen_id": "b032bf92-1022-406a-a253-c1f46ffb28b9"
    },
    {
      "field_id": "383208c7-a6a4-4a02-b548-6cf75327c0c4",
      "chosen_id": "91d7a9b7-f780-4728-a193-230694ca5f4f"
    },
    {
      "field_id": "3c19df98-d0d5-412d-bc77-5be0dd04b0e4",
      "chosen_id": "933392bf-71eb-4b7c-b75a-b1f2880d7b07"
    }
  ],
  "expire_date": 0
}

Жишээ гаралт:
{
  "id": "graduation_id",
  ...
}

Last updated