Java

Verify4j

Эх код: https://github.com/teo-mn/verify4j

Verify Issuer нь сертификат, диплом, дансны хуулга зэрэг бичиг баримтыг блокчэйн дээр баталгаажуулж өгөх https://github.com/corex-mn/certify-sc ухаалаг гэрээний java хэл дээрх сан юм.

 • Тестнэт-тэй холбогдох нөүд: https://node-testnet.teo.mn

 • Тестнэт дээрх ухаалаг гэрээний хаяг: 0xcc546a88db1af7d250a2f20dee42ec436f99e075

 • Тестнэт chainId: 3305

 • Майннэт-тэй холбогдох нөүд: https://node.teo.mn

 • Майннэт дээрх ухаалаг гэрээний хаяг: 0x5d305D8423c0f07bEaf15ba6a5264e0c88fC41B4

 • Майннэт chainId: 1104

Суулгах заавар:

Доорх dependency -ийг pom.xml дотор оруулах.

<dependency>
  <groupId>io.corexchain</groupId>
  <artifactId>verify4j</artifactId>
  <version>1.6-SNAPSHOT</version>
</dependency>

Доорх repository -ийг /m2/settings.xml дотор оруулах.

<repository>
  <id>central-sona</id>
  <url>https://s01.oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots</url>
  <releases>
   <enabled>true</enabled>
  </releases>
</repository>

Классууд

PdfIssuer

PDF файлын хаш утгыг тооцож ухаалаг гэрээнд бичээд, гүйлгээний мэдээлэл болон нэмэлт мэдээллүүдийг файлын мэтадата дээр нэмж шинэ файлд хадгална.

Байгуулагчийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

smartContractAddress

ухаалаг гэрээний хаяг

тийм

issuerAddress

илгээгч байгууллагын блокчэйний хаяг

тийм

issuerName

илгээгч байгууллагын нэр

тийм

nodeHost

блокчэйн нөүдний URL

тийм

chainId

блокчэйн ID

үгүй

issue функцийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

id

файлын ID /хоосон байж болно ''/

үгүй

sourceFilePath

эх файлын зам

тийм

destinationFilePath

бүртгэсний дараа мета дата бичээд хадгалах зам

тийм

expireDate

дуусах огноо /null байж болно/

үгүй

desc

тайлбар

тийм

additionalInfo

мэтадата дээр орох нэмэлт мэдээлэл

хоосон байж болно ''

privateKey

хувийн түлхүүр

тийм

Метадата дээр бичигдэх өгөгдлийн хэлбэр:

verifymn: {
  issuer: {
    name: "",
    address: ""
  },
  info: {
    name: "",
    desc: "",
    cerNum: "",
    additionalInfo: ""
  },
  version: "",
  blockchain: {
     network: "",
     smartContractAddress: ""
  }
}

Жишээ

PdfIssuer pdfIssuer = new PdfIssuer(
        "smartContractAddress",
        "issuerAddress",
        "issuerName",
        "nodeHost",
        3305
   );

String transactionID;
try {
  transactionID = pdfIssuer.issue(
      "id",
      "sourceFilePath",
      "destinationFilePath",
      "expireDate",
      "desc",
      "additionalInfo",
      "privateKey"
  );
  System.out.printf("Success: %s", transactionID);

} catch (Exception e) {
  System.out.printf("Error: %s", e);
}

verifyPdf

Блокчэйн дээр баталгаажсан PDF файлыг шалгах

Байгуулагчийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

smartContractAddress

ухаалаг гэрээний хаяг

тийм

issuerAddress

илгээгч байгууллагын блокчэйний хаяг

хоосон байж болно ''

issuerName

илгээгч байгууллагын нэр

хоосон байж болно ''

nodeHost

блокчэйн нөүдний URL

тийм

chainId

блокчэйн ID

үгүй

verifyPdf функцийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

filePath

мета дататай файлын зам

тийм

Жишээ

PdfIssuer pdfIssuer = new PdfIssuer(
        "smartContractAddress",
        "issuerAddress",
        "issuerName",
        "nodeHost",
        3305
   );

try {
  VerifyResult result = pdfIssuer.verifyPdf("filePath");

  System.out.printf("State: %s\n", result.getState());
  System.out.printf("Issuer: %s\n", result.getIssuer());
  System.out.printf("Meta-data: %s\n", result.getMetadata());
  System.out.printf("Cert: %s", result.getCert());

} catch (Exception e) {
  System.out.printf("Error: %s", e);
}

Гаралтын формат

public class VerifyResult {

  public String getState() {
    return state;
  }

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
  }

  public CertificationRegistration.Certification getCert() {
    return cert;
  }

  public void setCert(CertificationRegistration.Certification cert) {
    this.cert = cert;
  }

  public CertificationRegistration.Issuer getIssuer() {
    return issuer;
  }

  public void setIssuer(CertificationRegistration.Issuer issuer) {
    this.issuer = issuer;
  }

  public String getMetadata() {
    return metadata;
  }

  public void setMetadata(String metadata) {
    this.metadata = metadata;
  }

  private String state;
  private String metadata;
  private CertificationRegistration.Certification cert;
  private CertificationRegistration.Issuer issuer;

  public VerifyResult(CertificationRegistration.Certification cert, String state) {
    this.state = state;
    this.cert = cert;
    this.metadata = "";
  }

  public VerifyResult(CertificationRegistration.Certification cert,
            CertificationRegistration.Issuer issuer, String state) {
    this.state = state;
    this.cert = cert;
    this.issuer = issuer;
    this.metadata = "";
  }
}

state нь "ISSUED", "REVOKED", "EXPIRED" төлвүүдийн аль нэгийг авна. "ISSUED" нь хүчинтэй, "EXPIRED" нь хугацаа нь дууссан, "REVOKED" нь хүчингүй болгсон байна. cert утга нь сертификатын блокчэйн дээр бүртгэгдсэн мэдээлэл. issuer нь оруулсан байгууллагын мэдээлэл.

JsonIssuer

JSON файлын хаш утгыг тооцож ухаалаг гэрээнд бичээд, гүйлгээний мэдээлэл болон нэмэлт мэдээллүүдийг файлын мэтадата дээр нэмж шинэ файлд хадгална.

Байгуулагчийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

smartContractAddress

ухаалаг гэрээний хаяг

тийм

issuerAddress

илгээгч байгууллагын блокчэйний хаяг

тийм

issuerName

илгээгч байгууллагын нэр

тийм

nodeHost

блокчэйн нөүдний URL

тийм

chainId

блокчэйн ID

үгүй

issue функцийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

id

файлын ID /хоосон байж болно ''/ \

үгүй

sourceFilePath

эх файлын зам

тийм

destinationFilePath

бүртгэсний дараа мета дата бичээд хадгалах зам

тийм

expireDate

дуусах огноо /null байж болно/

үгүй

desc

тайлбар

тийм

additionalInfo

мэтадата дээр орох нэмэлт мэдээлэл

тийм

privateKey

хувийн түлхүүр

тийм

Метадата дээр бичигдэх өгөгдлийн хэлбэр:

verifymn: {
  issuer: {
    name: "",
    address: ""
  },
  info: {
    name: "",
    desc: "",
    cerNum: "",
    additionalInfo: ""
  },
  version: "",
  blockchain: {
     network: "",
     smartContractAddress: ""
  }
}

Жишээ

JsonIssuer issuer = new JsonIssuer(
    "smartContractAddress",
    "issuerAddress",
    "issuerName",
    "nodeHost",
    3305
  );

String transactionID;
try {
  transactionID = issuer.issue(
      "id",
      "sourceFilePath",
      "destinationFilePath",
      "expireDate",
      "desc",
      "additionalInfo",
      "privateKey"
  );
  System.out.printf("Success: %s", transactionID);
} catch (Exception e) {
  System.out.printf("Error: %s", e);
}

verifyJson

Блокчэйнд баталгаажуулсан JSON файлыг шалгах

Байгуулагчийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

smartContractAddress

ухаалаг гэрээний хаяг

тийм

issuerAddress

илгээгч байгууллагын блокчэйний хаяг

хоосон байж болно ''

issuerName

илгээгч байгууллагын нэр

хоосон байж болно ''

nodeHost

блокчэйн нөүдний URL

тийм

chainId

блокчэйн ID

хоосон байж болно ''

verifyJson функцийн параметр:

ПараметрТайлбарЗаавал эсэх

filePath

мета дататай файлын зам

тийм

Жишээ

JsonIssuer issuer = new JsonIssuer(
    "smartContractAdress",
    "issuerAddress",
    "issuerName",
    "nodeHost",
    3305
  );

try {
  VerifyResult result = issuer.verifyJson("filePath");
  System.out.printf("Result: %s", result.getState());

} catch (Exception e) {
  System.out.printf("Error: %s", e);
}