📂Хавтас /graduation/ үүсгэх

Хавтсын үндсэн зорилго нь системд баримт бичгээ эмх цэгцтэй хадгалах эргээд хайхад хялбар болгох юм.

Хавтсыг үүсгэхээс өмнө та notly.mn ий админ эрхээрээ нэвтэрч Тохиргоо -> Бүртгэлийн мэдээлэл цэсийг сонгон хавтас үүсгэх дүрмээ тохируулах ёстой. Дүрэм нь дотроо нэг хавтас ямар ямар талбараас бүрдэх эдгээр талбаруудын сонгож болох утгуудыг оруулах юм.

Дээрх жишээ дээр нэг хавтас үүсгэхдээ он, улирал, салбар сургууль, түвшин, хөтөлбөрийн нэр гэсэн мэдээллүүдийг сонгох ёстой болно гэсэн үг.

Хэрэв байгууллагын дотоод систем дээр хялбараар хайх, эмх цэгцтэй хадгалах ажлыг хийнэ notly.mn дээр тийм байх шаардлагагүй гэж үзэж буй бол та зөвхөн нэг талбар нэг сонголт үүсгээд тэдгээрийг бүх баримт бичиг дээр ашиглаад явж болно.

Нэгэнт хавтас үүсгэх дүрмээ оруулсан бол одоо хавтас үүсгэх боломжтой болсон тул дараах хүсэлтээр шинэ хавтас үүсгэнэ.

Өөрийн байгууллагын хавтас үүсгэх дүрэмд орсон талбаруудын мэдээлэл авах

GET https://notly.mn/service/api/organization/admin/fields

Headers

{
  "count": 5,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "a99b3fcc-46f2-47f4-84da-13fd70f9d902",
      "values": [
        {
          "id": "5199fa53-0b6c-4b17-bd6a-53f6fd28dbea",
          "code": "",
          "value": "2022-2023",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.356200Z"
        },
        {
          "id": "69bddf52-fcbf-4fa4-b281-053b0b28cffb",
          "code": "",
          "value": "2021-2022",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.364539Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.351849Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.351894Z",
      "field_label": "Он",
      "field_code": "Он",
      "has_code": false,
      "order": 1,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "5cf0aa7e-cf74-4cd4-8117-e2f61089f663",
      "values": [
        {
          "id": "2a6a0e24-0430-4ccd-9863-fbae90ae8ff6",
          "code": "",
          "value": "Намар",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.380968Z"
        },
        {
          "id": "afa3e1ad-9bc8-40d3-b394-fd5b599e1ceb",
          "code": "",
          "value": "Хавар",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.386620Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.375470Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.375526Z",
      "field_label": "Улирал",
      "field_code": "Улирал",
      "has_code": false,
      "order": 2,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "66cddfd8-62b6-4015-946f-833ded0d8121",
      "values": [
        {
          "id": "f376e329-4465-4b6d-b7be-cc98b2f9d4f2",
          "code": "",
          "value": "ХШУИС",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.396766Z"
        },
        {
          "id": "ce4d3e42-2f4e-41f3-a40e-896b64eb2fef",
          "code": "",
          "value": "ХЗС",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.402039Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.393436Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.393481Z",
      "field_label": "Салбар Сургууль",
      "field_code": "Салбар Сургууль",
      "has_code": false,
      "order": 3,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "467d64c8-e34f-47a3-9856-73036538ee71",
      "values": [
        {
          "id": "ea3f37b7-3c48-49d2-a724-f682a6df39ad",
          "code": "",
          "value": "Бакалавр",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.410280Z"
        },
        {
          "id": "5256f9ec-7a5b-4eef-bf37-7cd3c0cdbefc",
          "code": "",
          "value": "Магистр",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.413894Z"
        },
        {
          "id": "08dbda07-325b-4f15-a0c4-95a75537bd39",
          "code": "",
          "value": "Доктор",
          "order": 3,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.419106Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.407259Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.407298Z",
      "field_label": "Түвшин",
      "field_code": "Түвшин",
      "has_code": false,
      "order": 4,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization": "2"
    },
    {
      "id": "1b5cd665-911b-4a7f-8c27-74e449532653",
      "values": [
        {
          "id": "10ae71f9-a799-4a7f-9ed0-b4101141f8fe",
          "code": "F.IT231",
          "value": "Мэдээллийн Технологи",
          "order": 1,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.426020Z"
        },
        {
          "id": "12a94495-ed3e-4611-8305-3d7f33bbda34",
          "code": "F.NS350",
          "value": "Утасгүй Холбоо",
          "order": 2,
          "created_at": "2023-04-27T04:25:59.431454Z"
        }
      ],
      "created_at": "2023-04-27T04:25:59.424508Z",
      "updated_at": "2023-04-27T04:25:59.424551Z",
      "field_label": "Хөтөлбөрийн Нэр",
      "field_code": "Хөтөлбөрийн Нэр",
      "has_code": true,
      "order": 5,
      "has_custom_value": false,
      "is_active": true,
      "organization

Хавтас үүсгэх

POST https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation

Headers

Request Body

Жишээ оролт:
{
  "fields": [
    {
      "field_id": "b1945d5d-d796-44b3-8082-ebc19cf26ff2",
      "chosen_id": "550d959a-4d40-47a2-b661-2469720cd75a"
    },
    {
      "field_id": "9046af68-21ee-49e2-bcd3-81a417ff8a41",
      "chosen_id": "825a3ffd-e84b-4072-b501-d7129971c163"
    },
    {
      "field_id": "922da795-4005-46b6-90f1-d6913e20e978",
      "chosen_id": "e1bf66e0-c1b8-430b-b9ca-f66d4372df01"
    },
    {
      "field_id": "cadb8523-4bd1-46bc-9d48-cb389e5d7b46",
      "chosen_id": "b032bf92-1022-406a-a253-c1f46ffb28b9"
    },
    {
      "field_id": "383208c7-a6a4-4a02-b548-6cf75327c0c4",
      "chosen_id": "91d7a9b7-f780-4728-a193-230694ca5f4f"
    },
    {
      "field_id": "3c19df98-d0d5-412d-bc77-5be0dd04b0e4",
      "chosen_id": "933392bf-71eb-4b7c-b75a-b1f2880d7b07"
    }
  ],
  "expire_date": 0
}

Жишээ гаралт:
{
  "id": "graduation_id",
  ...
}