⚙️Notly.mn API

notly.mn api ашиглан нотлох боломжтой цахим баримт үүсгэх нь

Юун түрүүнд та notly.mn системд бүртгүүлээд API Key авсан байх ёстойг санаарай. API Key үүсгэх заавар эндээс үзээрэй.

Notly систем нь датагаа эмх цэгцтэй хадгалж, эргээд хайлт хийхэд хялбар болгох үүднээс дараах байдлаар хадгалдаг.

Хавтас /graduation/: Хэд хэдэн баримт бичгийн олонлог. Ихэвчлэн нэг ангийн төгсөлт, нэг тэнхимийн төгсөлт зэргийг хадгалвал зохистой. Шинээр хавтас/graduation/ үүсгэх зааврыг эндээс үзээрэй.

Ноорог /draft/: Нэг удаагийн оролдлогоор баталгаажуулж буй файлууд. zip файл үүсгээд upload хийж байгаа бол zip доторх файлууд нэг draft болно. 1 pdf файл дангаараа оруулж байгаа бол уг файл дангаараа нэг draft дотор агуулагдана. Draft доторх бүх файл баталгаажсан бол draft дахиж хэрэглэгчид харагдахгүй.

Баримт бичиг /document/: Нэг ширхэг баримт бичиг. Жишээ нь диплом, гэрчилгээ ...

Орчны мэдээлэл:

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн дэлгэрэнгүй

GET https://notly.mn/service/api/user/user

Headers

{
  "id": "03c480cd-fb0d-4c9a-ba60-86b508a31652",
  "username": "admin@test",
  "first_name": "admin",
  "last_name": "admin",
  "is_staff": false,
  "is_active": true,
  "is_admin": true,
  "is_oauth": false,
  "sub_company_id": "",
  "address": "BLOCK_CHAIN_ADDRESS",
  "credit": 10,
  "company": "Test company",
  "is_university": true,
  "logo_url": "https://storage.googleapis.com/test.png",
  "hemis_username": "test"
}

Хавтсын жагсаалт авах

GET https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation

Query Parameters

Headers

{
  "count": 2,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "d1099df6-dff8-4d13-8a0c-06cde35ca798",
      "created_by": {//үүсгэсэн харилцагч
        "username": "admin@test",
        "first_name": "admin",
        "last_name": "admin"
      },
      "revoked_count": 0,//хүчнгүй болсон баримтын тоо
      "failed_count": 1,//амжилтгүй болсон баримтын тоо
      "pending_count": 1,//блокчэйнрүү орох нь хүлээгдэж буй баримтын тоо
      "issued_count": 1,//блокчэйнрүү амжилттай орсон баримтын тоо
      "total_count": 3,//нийт баримтын тоо
      "created_at": "2023-05-29T11:28:01.572502Z", //үүсгэсэн огноо
      "updated_at": "2023-05-29T11:34:58.391081Z", //өөрчлөлт орсон огноо
      "expire_date": 0,//хүчинтэй хугацаатай бол хүчинтэй хугацааны timestamp
      "name": "2022-2023, Намар, ХШУИС, Бакалавр, Мэдээллийн Технологи, (F.IT231)",//хавтсын нэр
      "is_diploma": false,//их сургуулийн диплом эсэх мэдээлэл
      "type": "CERTIFICATION",//төрөл CERTIFICATION/DIPLOMA/DUAL_DIPLOMA
      "organization": "3ae23a96-3439-45c8-885d-fd0ce4338756"
    },
    {
      "id": "788346d2-9bef-4dbd-a8da-153eb85b90f2",
      "created_by": {
        "username": "admin@test",
        "first_name": "admin",
        "last_name": "admin"
      },
      "revoked_count": 0,
      "failed_count": 4,
      "pending_count": 0,
      "issued_count": 0,
      "total_count": 4,
      "created_at": "2023-03-26T07:52:47.133241Z",
      "updated_at": "2023-05-29T11:33:59.904393Z",
      "expire_date": 0,
      "name": "2022-2023, Хавар, ХШУИС, Магистр, Мэдээллийн Технологи, (F.IT231)",
      "is_diploma": true,
      "type": "DIPLOMA",
      "organization": "3ae23a96-3439-45c8-885d-fd0ce4338756"
    }
  ]
}

Хавтсын дэлгэрэнгүй авах

GET https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>

Path Parameters

Headers

{
  "id": "d1099df6-dff8-4d13-8a0c-06cde35ca798",
  "revoked_count": 0,
  "failed_count": 1,
  "pending_count": 1,
  "issued_count": 1,
  "total_count": 3,
  "created_by": {
    "username": "admin@test",
    "first_name": "admin",
    "last_name": "admin"
  },
  "created_at": "2023-05-29T11:28:01.572502Z",
  "updated_at": "2023-05-29T11:34:58.391081Z",
  "expire_date": 0,
  "name": "2022-2023, Намар, ХШУИС, Бакалавр, Мэдээллийн Технологи, (F.IT231)",
  "is_diploma": false,
  "type": "CERTIFICATION",
  "organization": "3ae23a96-3439-45c8-885d-fd0ce4338756",
  "documents": [//баримт бичгүүдийн ID
    "1f0967f1-b602-4516-86ab-a7ff41aa753b",
    "1fb0b731-679c-426e-b908-4e33241e9051",
    "5aa33277-2cb3-4e3a-a889-4c17906ca9a7"
  ],
  "field_choices": [
    {
      "id": 20,
      "field": {
        "field_label": "Он",
        "id": "b48f6617-7393-4207-9cf5-0fa545053c99",
        "has_code": false,
        "order": 1
      },
      "value": {
        "id": "f8af3554-6e54-43b9-a77e-dbaa61b01f2e",
        "value": "2022-2023",
        "code": "2022-2023"
      }
    },
    {
      "id": 22,
      "field": {
        "field_label": "Салбар Сургууль",
        "id": "eb24427b-575c-48a5-81b6-cb0805389ecf",
        "has_code": false,
        "order": 3
      },
      "value": {
        "id": "092b8049-c6fd-411f-9d51-367d51bf5b95",
        "value": "ХШУИС",
        "code": "ХШУИС"
      }
    },
    {
      "id": 24,
      "field": {
        "field_label": "Хөтөлбөрийн Нэр",
        "id": "fd75261e-2370-464a-af6f-bc2664e56863",
        "has_code": true,
        "order": 5
      },
      "value": {
        "id": "99f1551e-a7f6-463a-8b54-7f876243cc11",
        "value": "Мэдээллийн Технологи",
        "code": "F.IT231"
      }
    },
    {
      "id": 152,
      "field": {
        "field_label": "Улирал",
        "id": "11d1fd85-1a11-4e1e-b63c-eb288524374d",
        "has_code": false,
        "order": 2
      },
      "value": {
        "id": "df07419d-636c-4a6b-985b-0c0da10b173d",
        "value": "Намар",
        "code": "Намар"
      }
    },
    {
      "id": 153,
      "field": {
        "field_label": "Түвшин",
        "id": "1d0b7dbe-bf39-47e3-80c1-1341202506ea",
        "has_code": false,
        "order": 4
      },
      "value": {
        "id": "67291421-5d96-414f-b773-6e0a2ec589ec",
        "value": "Бакалавр",
        "code": "Бакалавр"
      }
    }
  ]
}

Хавтас доторх баримт бичгүүдийн жагсаалт авах

GET https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>/document

Path Parameters

Query Parameters

Headers

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "5aa33277-2cb3-4e3a-a889-4c17906ca9a7",
      "state": "ISSUED",
      "created_by": {
        "username": "admin@test",
        "first_name": "admin",
        "last_name": "admin"
      },
      "revoked_by": null,
      "created_at": "2023-05-29T11:34:58.383667Z",
      "updated_at": "2023-05-29T11:35:00.484473Z",
      "name": "pdf-test",
      "file_hash": "354f65e6c4e2c3b994d13ae831a8c8576ff7754ee79caf904e8e1d48923c8025",
      "transaction_id": "0x61ebfd8ffbf5786549d3fa5db4e3845ffa67bd589ae2cfac78a341ba1da03726",
      "error_msg": null,
      "revoked_at": null,
      "revoke_txid": "",
      "revoke_note": "",
      "approved_at": null,
      "approve_txid": "",
      "sub_company_id": "",
      "draft": "b58e048a-9195-4ea3-8b16-fc96bd42df04",
      "graduation": "d1099df6-dff8-4d13-8a0c-06cde35ca798",
      "meta_data": null
    }
  ]
}

Баримт бичгийн дэлгэрэнгүй авах

GET https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>/document/<document_id>

Path Parameters

Headers

{
  "id": "5aa33277-2cb3-4e3a-a889-4c17906ca9a7",
  "state": "ISSUED",
  "created_by": {
    "username": "admin@test",
    "first_name": "admin",
    "last_name": "admin"
  },
  "revoked_by": null,
  "created_at": "2023-05-29T11:34:58.383667Z",
  "updated_at": "2023-05-29T11:35:00.484473Z",
  "name": "pdf-test",
  "file_hash": "354f65e6c4e2c3b994d13ae831a8c8576ff7754ee79caf904e8e1d48923c8025",
  "transaction_id": null,
  "error_msg": null,
  "revoked_at": null,
  "revoke_txid": "",
  "revoke_note": "",
  "approved_at": null,
  "approve_txid": "",
  "sub_company_id": "",
  "draft": "b58e048a-9195-4ea3-8b16-fc96bd42df04",
  "graduation": "d1099df6-dff8-4d13-8a0c-06cde35ca798",
  "meta_data": null
}

Хавтас доторх баримт бичгүүдээс татаж авах

POST https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>/document/download

нэг баримт бичиг бол .pdf хэлбэрээр олон баримт бичиг бол .zip хэлбэрээр татагдана.

Path Parameters

Headers

Request Body

{
  "document_ids": ["doc_id"]
}

Хавтас дотор баримт бичиг нэмж блокчэйнд баталгаажуулах

POST https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>/document/issue_single_document

Хавтас үүсгэх зааврыг эндээс хараарай. Нэг баримт бичиг бол .pdf хэлбэрээр олон баримт бичиг бол .zip хэлбэрээр илгээж болно. Энэ хүсэлтээр нэмсэн файл нь блокчэйнд баталгаажих хүртэл хэсэг хугацаа зарцуулагдана. Та дэлгэрэнгүй хүсэлтээр state төлөв нь ISSUED болсон эсэхийг шалгаж болно. ISSUED бол баталгаажсан, FAILED бол ямар нэг алдаа гарсан, PENDING бол баталгаажихыг хүлээж байгаа.

Path Parameters

Headers

Request Body

{
  "draft_id": "29e4e890-e3dc-4f45-aa43-a40cf62ca17e",
  "document_ids": [//баримт бичгүүдийн ID
    "e9a41e86-9477-463f-b0ac-81c103a18cdb"
  ]
}

Баталгаажсан баримтыг хүчингүй болгох

POST https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>/document/revoke

Path Parameters

Headers

Request Body

{
  "document_ids": ["doc_id"],
  "revoke_note": "Алдаатай баримт"
}

Баталгаажуулах үед алдаа гарсан баримтыг дахин баталгаажуулах оролдлого хийх

POST https://notly.mn/service/api/v2/certification/graduation/<graduation_id>/document/retry

Path Parameters

Headers

Request Body

{
  "document_ids": ["doc_id"]
}

Last updated